Pravidla provozu MŠ po znovuotevření od 18.5.2020

Docházka je zcela dobrovolná. Platí to i pro děti s povinnou předškolní docházkou (předškoláci).

Docházky se mohou účastnit pouze zdravé děti, zdravotně způsobilé bez známek respiračního onemocnění – žádáme rodiče o důslednost a ohled na ostatní děti a zaměstnance. Pokud dítě projeví známky nemoci, bude izolováno od ostatních dětí a budeme neprodleně kontaktovat zákonné zástupce.

  • Každé ráno bude probíhat tzv. ranní filtr. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. Pokud bude dítě vykazovat známky onemocnění, nebude do kolektivu přijato.
  • Roušky – dle nařízení MŠMT děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. Ostatní zaměstnanci musí být chráněni rouškami – prosíme, připravte na to Vaše děti. Doprovázející osoba dítěte se v prostorách školy pohybuje vždy v roušce.
  • Při vstupu do šaten budou umístěny dezinfekce – žádáme všechny, kteří budou do vnitřních prostor školy vstupovat, aby sobě i dětem dezinfikovali ruce.
  • Roušku dítěte odneste s sebou domů, případně uložte do šatnového bloku v uzavřeném sáčku či krabičce. Po převlečení se dítě řádně umyje. Pak je předáno do třídy, rodič do třídy nevstupuje. Nevstupujte do dalších prostorů školy a zachovávejte dostatečný odstup od jiných osob.
  • Po rozloučení s dítětem se zbytečně nezdržujte v areálu školy.
  • Otevřením mateřské školy dne 18. 5. 2020 zaniká možnost čerpat ošetřovné. A vzniká povinnost platit úplatu za předškolní vzdělávání.

Další opatření:

  • Toalety budou vybaveny jednorázovými papírovými ručníky, dezinfekčními mýdly. Třídy budou vybaveny dezinfekcemi na ruce.
  • Budeme usilovat, aby většinu dne děti strávily venku. Pro pobyt venku využijeme školní zahradu, na které se třídy budou snažit dodržovat svůj prostor určený jednotlivým třídám.
6.00 – 8.30 MŠ otevřena
6.00 –  9.45 hry a činnosti dle volby dětí, didakticky zacílené činnosti ve skupinách i individuálně, tělovýchovné činnosti, relaxační a pohybové hry
8.50 – 9.10 hygiena, dopolední svačina
9.10 – 9.45 didakticky zacílené aktivity – činnosti zaměřené k vytváření a chápání
pojmů a osvojování vědomostí, schopností, dovedností a postojů a hodnot
z různých oblastí
9.45 – 11.45 hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.45 – 12.30 hygiena, oběd
12.15 – 12.45 MŠ otevřena
12.30 – 14.00 odpolední odpočinek, spánek na lehátku s individuální dobou vstávání (dětem
s menší potřebou spánku jsou nabídnuty hry a jiné činnosti)
14.00 – 14.45 hygiena, odpolední svačina
14.45 – 16.30 odpolední řízené a spontánní činnosti a volné hry, individuální činnosti s dětmi
14.15 – 16.30 MŠ otevřena

Tento režim lze přizpůsobit potřebám dětí, nechat je dohrát si. Děti se mohou kdykoliv napít připraveného čaje nebo si zajít na WC. Řízené činnosti a cvičení lze provádět i venku.
Děti přicházejí do mateřské školy do 8.30 hod, potom se budova uzamyká. Případný pozdější příchod je možný  po domluvě s učitelkou. V poledne je školka otevřena od 12.15 hod. do 12.45 hod. Odpoledne se otevírá ve 14.30 hod.