____________________________________________________

projekt leden170001

projekt 18.3.0001

Naše mateřská škola se od školního roku 2014/15 zapojila do těchto projektů:

Podílíme se na realizaci projektu č. CZ.1.07/1.3.00/48.0122 s názvem „Mateřinky na stážích – výměna zkušeností mezi učitelkami mateřských škol“. V tomto projektu vystupujeme jako partner s finančním příspěvkem.

Doba realizace projektu: 1.6.2014 – 30.6.2015

Hlavním cílem projektu je rozšířit a zkvalitnit další profesní vzdělání učitelů mateřských škol a jejich vedoucích pracovníků. Těžištěm projektu je vytvoření komplexního systému pravidelných (tuzemských i zahraničních) stáží a workshopů učitelů MŠ, které mají svá specifická zaměření. Prostřednictvím pozorování, náslechu a zapojení se do aktivního vzdělávacího procesu jiné MŠ, získají zkušenosti, které budou moci využít při další práci s dětmi a budou je také moci předat kolegům na svém pracovišti. V rámci stáží budou učitelé MŠ seznámeny se zaměřením hostujících MŠ, kde budou také cíleně zapojeny do práce s dětmi. Součástí stáží budou i semináře, kde se budou stážisti učit pracovat s pomůckami, které školka využívá při práci. Po ukončení stáží zpracují učitelky MŠ závěrečnou zprávu ze stáže a výukový materiál (tzv. Myšlenkář), který bude obsahovat metody práce s dětmi, náměty, hry a pracovní listy.

Přehled klíčových aktivit projektu:

Klíčová aktivita č.1: Příprava a realizace tuzemských stáží

Klíčová aktivita č.2: Příprava a realizace zahraničních stáží u spolupracujících subjektů

Klíčová aktivita č.3: Příprava a realizace společných workshopů

Klíčová aktivita č.4: Hodnocení a předávání zkušeností z absolvovaných stáží

Projekt č. CZ.1.07/1.3.00/48.0011 „Dílna techniky ve světě dětí – Zážitkové tvůrčí dílny v rozvoji technického myšlení učitelů a dětí v mateřské škole“, jehož nositelem je Ostravská univerzita v Ostravě.

Projekt se zabývá efektivním přenosem poznatků z oblasti polytechnického vzdělávání, vedoucích k prohloubení zájmu o technické obory. V rámci pěti klíčových aktivit projekt zamýšlí zkvalitnit dovednosti učitelů MŠ v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje, polytechnické výchovy včetně využití moderních informačních technologií realizací kurzů, tvůrčích dílen, stáží a workshopu a podporovat systematickou práci učitelů s dětmi v MŠ v oblasti polytechnické výchovy. Projekt jednoznačně podpoří kvantitativně i kvalitativně rozvoj učitelů MŠ v požadovaném polytechnickém vzdělávání v konkrétních dovednostech a za přímé podpory odborníků Pedagogické fakulty OU vzdělávajících budoucí učitele MŠ v Moravskoslezském kraji. Realizací aktivit připraví učitele konkrétními didaktickými postupy a vytvoří soubory nácviků a her vedoucích k rozvoji polytechnického myšlení dětí. Učitelé budou vybaveni konkrétními možnostmi tematických plánů polytechnické výchovy dle RVP PV.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Operační program přeshraniční spolupráce 2007-2013
Česká republika – Polská republika

„Poznejme se a hrajme si“ – č.projektu: CZ.3.22/3.3.04/11.02625

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.


Listopad 2011 – Návštěva českých pedagogických pracovníků v polské MŠ

dne 9.11. čtyři naše paní učitelky navštívily mateřskou školu v Czyźowicích v Polsku, která je našim přeshraničním partnerem. Cílem bylo seznámit se s prostředím a způsobem vyučování a navázání přátelských vztahů pro další spolupráci.

Listopad 2011 – Návštěva polských pedagogických pracovníků v české MŠ

dne 14.11. navštívilo naší mateřskou školu pět paní učitelek z polské mateřské školy v Czyźowicích. Cílem návštěvy bylo se seznámit s prostředím a způsobem vyučování.

Prosinec 2011 – Víkendový vzdělávací a relaxační pobyt

2.-4.12.2011 jsme strávily společný víkend s polskými kolegyněmi, kdy jsme si předávaly pedagogické znalosti a zkušenosti. Zároveň jsme se věnovaly přípravě projektových aktivit pro děti, které jsou naplánovany na druhé školní pololetí.

Duben 2012 – Návštěva ZOO

24.4. jsme navštívili ZOO v Ostravě Radvanicích. Této akce se zúčastnily všechny děti z MŠ Dětská a děti z PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W CZYŻOWICACH. Nejen, že se děti seznámily s polskými kamarády, ale zároveň měly možnost seznámit se s různými druhy zvířat a jejich způsobem života. Na závěr jsme společně adoptovali slůně Rashmi a předali finanční dar.

Červen 2012 – Krtečkovo zábavné dopoledne

21.6. proběhla akce „Zábavné krtečkovo dopoledne“, která se konala na zahradě MŠ Dětská. Této akce se zúčastnily všechny děti z MŠ Dětská a 40 dětí z Przedszkole publiczne w Czyzowicach. Pro děti byl připraven pestrý program, kdy si zasoutěžily v různých discicplínách (jízda na odrážedlech, skok v pytli, stavba hromady z písku, turnaj v deskových hrách..atd.) Všechny děti byly na závěr ohodnoceny a odměněny. Cílem byla podpora rozvoje dětských přátelství prostřednictvím společné oslavy Dne dětí.

Září 2012 – Radovánky v polské MŠ – Dzień ziemniaka

27.9. proběhla akce “ Radovánky v polské MŠ – Dzień ziemniaka“, kterou pro nás přichystaly paní učitelky společně s dětmi z Przedszkole publiczne w Czyzowicach. Děti nám sehrály hezký příběh o tom, jak se dostal brambor do jídelníčku v evropských zemích a po té jsme společně absolvovaly vycházku do okolí, kde jsme plnili úkoly s bramborovou tématikou. Po návratu do polské mateřské školy nás čekalo překvapení v podobě ochutnávky pokrmů připravených z brambor. Cílem této akce byla podpora rozvoje dětských přátelství.