Informace pro rodiče dětí z MŠ Nezvalovo nám. a MŠ nám. B. Němcové

Prázdninový provoz bude probíhat od 7.7. do 29.7. 2022

V den zahájení prázdninové docházky sledujte seznamy dětí při vstupu do MŠ a na dveřích tříd – dozvíte se tak, do které třídy vaše dítě patří.

INSTRUKCE K PLACENÍ (POKUD JSTE SI NEPOZNAČILI Z PŘIHLÁŠKY):

Zálohu za úplatu za vzdělávání a stravné ve výši 1 129,- Kč pro děti do 6 let, 629,- Kč pro děti předškolní a částku 697,- Kč  pro děti s odloženou školní docházkou zaplaťte převodem na účet 245341612/0300, VS 300 do 26. 6. 2022.  Do poznámky uveďte jméno dítěte