Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019

 

V souladu s ustanovením § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a se směrnicí ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání na období 1. 9. 2018 až 31. 8. 2019 ve výši 400,– Kč.

Dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění je vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy poskytováno bezúplatně, tzn. že od úplaty jsou pro školní rok 2018/2019 osvobozeny děti, které do začátku školního roku dovršily pěti let.

Úplatu za předškolní vzdělávání zasílejte společně se stravným na účet mateřské školy vedený u ČSOB a.s. Poštovní spořitelny, číslo účtu 245341612/0300 nejpozději k 30. dni měsíce.

PLATBA STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Úplata za předškolní vzdělávání

– děti do 5 let … 400 Kč/měsíc

– děti v posledním roce před zahájením školní docházky …  bezplatně

– děti s odloženou školní docházkou … bezplatně


 

celodenní strava dětí do 6 let přesnídávka + oběd + svačina 29,- Kč / den
celodenní strava dětí od 7 let (odložená školní docházka)
přesnídávka + oběd + svačina 33,- Kč / den

Při platbě z účtu stačí nahlásit v příslušné bance:

Číslo účtu MŠ: 245341612/0300
Variabilní symbol: námi přidělené evidenční číslo
Částka: vyberte si (viz níže)
Doporučená výše měsíční zálohy:
celodenní strava dětí do 6 let + školné 1130,- Kč
celodenní strava dětí od 6 let bez školného 730,- Kč

Úplata za předškolní vzdělávání a platba stravného musí být uhrazena měsíc dopředu, a to nejpozději poslední pracovní den předcházejícího měsíce. Při zahájení školního roku, popř. zahájení docházky dítěte do mateřské školy je příspěvek splatný do 5-tého dne od zahájení docházky. V případě, že platba nebude zaplacena včas, zaplatí plátce poplatek z prodlení ve výši 5,- Kč za každý započatý den prodlení.

Vyúčtování přeplatků se provádí 2x ročně k 30.6. a 31.12. hotově v pokladně školní jídelny. Není problém si přeplatky vyzvednout kdykoliv, pokud to nahlásíte předem vedoucí ŠJ.

Informace týkající se školní jídelny lze domluvit telefonicky s vedoucí p. Lenkou Kaboňovou v pondělí nebo středu na MŠ Dětská (7-15 hod.), příp.telefonicky na čísle 775 562 592.

MŠ zajišťuje stravování vlastní provozovnou. Má školní jídelnu, která jídla sama připravuje a vydává. Pro všechny děti jsou během celého pobytu v MŠ zajištěny tekutiny v rámci denního pitného režimu.

První den nemoci dítěte se považuje za pobyt v MŠ a dítě má nárok na odebrání stravy. Stravu si můžete vyzvednout do jídlonosiče v době od 11:20 do 11:30 hodin v kuchyni školní jídelny. Pokud si jídlo nevyzvednete, strava propadá a je rozdělena ostatním dětem jako přídavek. Plánovanou nepřítomnost dítěte v MŠ je rodič povinen nahlásit do 12 hodin den předem na telefonní číslo mateřské školy 558 275 030 nebo osobně na třídě.