…21.10.2020…

______________________________________________________________________________

…19.10.2020…

Vážení rodiče, provoz zajištuje naše odloučené pracoviště MŠ Větrná 1084, Ostrava – Poruba. Pokud NUTNĚ dítě do MŠ Větrná potřebujete umístit, nahlaste docházku dítěte na telefonním čísle 558 275 035. Pracoviště MŠ Dětská je od 19. 10. 2020  do odvolání uzavřeno z důvodu potvrzeného výskytu onemocnění COVID -19 a nařízené karanténě všem zaměstnancům školy. Děkuji za spolupráci.

Mgr. Petra Korbelová, ředitelka

______________________________________________________________________________

…18.10.2020…

Vážení rodiče,

od 19. 10. 2020 do odvolání bude Mateřská škola, Dětská 920 uzavřena z důvodů potvrzeného výskytu onemocnění COVID – 19 a nařízené karanténě všem zaměstnancům školy. Nařízená karanténa je také dětem ze dvou tříd naší mateřské školy. Situaci řešíme s KHS a o dalším postupu Vás budeme informovat. Mgr. Petra Korbelová, ředitelka

 ______________________________________________________________________________

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy
a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)
Schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11.9.2020

Pro dětský věk je charakteristický zvýšený výskyt respiračních (případně střevních) onemocnění
s teplotami, zejména na podzim, během mírných zim a na jaře. Jde o tak významnou epidemiologickou odlišnost ve srovnání s dorostovým a dospělým věkem, že pro děti (do cca 15 let) nelze používat doporučené postupy během pandemie onemocnění COVID-19 určené pro dospělé pacienty. Současně je třeba zdůraznit, že děti významně častěji prodělají nákazu COVID bezpříznakově, přičemž míra rizika nákazy dalších osob je nižší než od dospělého[1].

 1. Postup praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD)
 2. Onemocnění s teplotou primárně hodnotí jako respirační (střevní) infekt (onemocnění) bez určení původce a léčí dle příznaků.
 3. Maximálně využívá možnosti distanční péče – telefon, email, E-recept.
 4. Výtěr ke zjištění původce COVID-19 lékař indikuje (doporučí), pouze pokud je k tomu důvod (průběh nemoci, kontakty, rizikové děti).
 5. Pokud není vyšetření z pohledu PLDD indikováno (podle platných odborných doporučení)
  a přesto je osobou či institucí vyžadováno, je takové vyšetření zpoplatněno.
 6. Nemocnému dítěti doporučí lékař domácí léčení minimálně 10 dní.
 7. Pokud lékař zjistí vyšetřením pozitivitu SARS-CoV-2 (PCR) nařizuje pacientovi izolaci a dále se postupuje podle již vydaných doporučení.
 8. Výskyt infektu u dětí ve škole
 9. V případě chronického respiračního onemocnění dítěte (astma, chronická rýma, alergické onemocnění) si škola vyžádá od rodičů Čestné prohlášení, ke kterému rodič může, na základě svého rozhodnutí, přiložit kopii zprávy z odborné poradny, kam děti s tímto onemocněním docházejí.
 10. Kvalifikovanou informaci o začátku nemoci a ústupu symptomů (kašle) může podat jen rodič.

Lékař nepotvrzuje bezinfekčnost před návratem do školy, nepřítomnost dítěte ve škole omlouvá jen rodič.

Vstupní filtr ve škole a školském zařízení

 1. Rodiče jsou povinni denně před odchodem dítěte do školy ověřit, zda dítě nemá známky akutního onemocnění.
 2. Při vstupu do školy, ev. před začátkem vyučování pedagogický pracovník (či jiná pověřená osoba) může namátkově ověřit, zda dítě nemá projevy onemocnění (např. měření teploty bezkontaktním teploměrem na čele či tváři).
 3. Dítě s projevy akutního respiračního, střevního či jiného infekčního onemocnění nemá
  být zařazeno do kolektivu a nesmí se účastnit prezenční výuky – zodpovídají rodiče.
 4. Pokud jsou při vstupním filtru u dítěte zjištěny projevy akutního infekčního onemocnění,
  pak dítě nevstupuje do budovy školy nebo je zajištěna jeho izolace od ostatních dětí
  a zaměstnanců školy v samostatné místnosti nebo prostoru k tomu vyhrazeném. Dítě je bezodkladně předáno zákonným zástupcům (pokud zákonný zástupce dítě do školy doprovází, provede se předání ihned).

Zjištění příznaků onemocnění v době pobytu dítěte ve škole

 1. Pokud se akutní infekční onemocnění u dítěte projeví během pobytu ve škole (vzestup teploty, kašel, rýma, bolesti hlavy, nápadná únava, schvácenost, či jiná akutní změna zdravotního stavu) zajistí škola izolaci dítěte od ostatních zdravých dětí a zaměstnanců školy, a informuje neprodleně zákonného zástupce.
 2. Zákonný zástupce (nebo jím pověřená zletilá osoba) převezme dítě ve škole bez zbytečného odkladu.
 3. Doma zahájí rodiče (zákonný zástupce) symptomatickou léčbu (dle příznaků) dítěte spočívající v dostatečném přísunu tekutin, v léčbě horečky antipyretiky (léky snižující teplotu), dostatečná hygiena nosu, a další dle potřeby. Telefonicky informuje lékaře a domluví se na dalším postupu.
 4. V nejasných případech zákonný zástupce kontaktuje registrujícího lékaře (telefonicky, emailem), konzultuje s ním stav dítěte a případně domluví termín klinického vyšetření dítěte v ordinaci.

Izolace dítěte ve škole, školském zařízení

 1. Pro izolaci dětí s příznaky akutního respiračního onemocnění je nutné zajistit dostatečně prostornou místnost, dobře větratelnou, která není využívána k jiným účelům.
 2. Dítěti je třeba zajistit dostatek tekutin, v případě potřeby ošetření teploty.
 3. Po celou dobu izolace dítěte je zajištěn dozor zletilé osoby.
 4. Při současné izolaci více dětí je nutné zajistit sociální distanci alespoň 2 m mezi dětmi.
 5. O izolaci se doporučuje provést zápis – doba začátku a konce izolace, způsob ošetření teploty, a případné významné okolnosti, jako například výše naměřené teploty, kašel, aj.
 6. Izolované děti i dozorující osoba mají po celou dobu nasazenu roušku nebo respirátor
  bez vdechového či výdechového ventilu.
 7. Děti v izolaci mají vyhrazenu 1 toaletu v blízkosti izolační místnosti (ideálně k ní přiléhá), k dispozici je desinfekce rukou.
 8. Po skončení izolace dítěte ve škole je nezbytné provést řádné vyvětrání místnosti, nejlépe přirozenou cestou oknem a dezinfekci ploch a prostorů dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem.

Projevy akutního infekčního onemocnění

 1. teplota
  1. měříme vždy bezkontaktně, výrobce zpravidla doporučuje na čele
  2. při hodnocení vždy nutno uvážit odchylku měření
  3. výsledná naměřená hodnota je průměrem nejméně 2 měření
 2. kašel
  1. je přirozený reflex k ochraně a očistě dýchacích cest
  2. může provázet chronická onemocnění, při nichž většinou není hojný, ani záchvatovitý
  3. jako projev akutního infekčního onemocnění hodnotíme zejména situaci, když dítě zřejmě a často vykašlává nebo je naopak drážděno k častému suchému kašli
 3. rýma
  1. je častým projevem onemocnění chronických onemocnění (serózní-„vodová“)
  2. jako projev akutního infekčního onemocnění hodnotíme, pokud je hojná sekrece z nosu vyžadující výrazně častější nosní hygienu nebo pokud se změní hlas dítěte (tzv. huhňání)
 4. chrapot
 5. bolesti v krku
 6. bolesti hlavy
 7. kožní výsev
 8. zvracení
 9. průjem
 10. bolesti břicha
 11. bolest svalů a kloubů
 12. schvácenost

Další postup po izolaci dítěte z dětského kolektivu (péče o dítě v domácím prostředí)  

 

 1. Mírnou serózní rýmu (dítě se 2x vysmrká) či jedno zakašlání nepovažujeme z odborného hlediska za důvod k vyřazení z kolektivu. Jednoznačným důvodem je teplota více než 37,5 st.C i bez dalších projevů onemocnění.
 2. Dítě je izolováno v domácím prostředí nejméně po dobu 10 dní od prvních příznaků onemocnění[2].
 3. Rodiče by měli zajistit, aby pacient omezil sociální kontakty v rodině na nezbytné minimum, u menších dětí je nezbytné zachovat sociální kontakt s pečující osobou.
 4. Léčba je symptomatická (dle příznaků) – klidový režim, dostatek tekutin, čištění nosu a zvýšená nosní hygiena, podle potřeby léky na snížení teploty, podporující vykašlávání, případně při dráždivém kašli na tlumení kašle.
 5. Na vyšetření v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost se doporučuje předem objednat, či stav nejprve telefonicky konzultovat s lékařem.
 6. Většina dětských infektů nevyžaduje vyšetření lékařem, proto se doporučuje návštěva registrujícího PLDD jen v případě komplikovaného či jinak nezvyklého průběhu.
 7. Kontrolní vyšetření po zhojení infektu se obecně nedoporučuje, pokud lékař kontrolu výslovně nedoporučil a pokud se dítě jeví zdravé.
 8. Návrat do kolektivu je možný nejdříve za 10 dní od prvních příznaků onemocnění.

 

Výskyt onemocnění COVID-19 u dítěte a protiepidemická opatření v rodině

 1. U dětí probíhá onemocnění COVID-19 zpravidla mírně nebo bezpříznakově.
 2. Všechny osoby ve společné domácnosti dítěte mají nařízenou karanténu a dodržují zvýšená hygienická opatření, včetně každodenního provádění dezinfekce ploch a předmětů (přípravek s virucidním účinkem) s kterými nemocné dítě bylo v kontaktu.
 3. K ukončení izolace dítěte je nutné uplynutí nejméně 10 dnů od prvních projevů nemoci a nejméně 3 dny bez příznaků onemocnění (PCR test není nutný).
 4. Pokud je v době do 90 dní od ukončení izolace dítěte pro pozitivitu COVID-19 prokázáno onemocnění také u jiného člena společné domácnosti, dítěti se karanténa nenařizuje,
  pokud nejeví známky onemocnění.

Zdroje:

– Posfay-Barbe KM, et al., COVID-19 in Children and the Dynamics of Infection in Families, Pediatrics. May 26, 2020, https://doi.org/10.1542/peds.2020-1576

– Zimmermann P., COVID-19 in Children, Pregnancy and Neonates,  The Pediatric Infectious Disease Journal: June 2020, vol 39, issue 6, p 469-477, doi: 10.1097/INF.0000000000002700

Xing Y, Ni W, Wu Q, et al. Prolonged presence of SARS-CoV-2 in feces of pediatric patients during the convalescent phase. MedRxiv. 2020, https://doi.org/10.1101/2020.03.11.20033159

Russell M Viner, Oliver T Mytton, Chris Bonell, G.J. Melendez-Torres, Joseph L Ward, Lee Hudson, Claire Waddington, James Thomas, Simon Russell, Fiona van der Klis, Jasmina Panovska-Griffiths, Nicholas G Davies, Robert Booy, Rosalind Eggo, Susceptibility to and transmission of COVID-19 amongst children and adolescents compared with adults: a systematic review and meta-analysis,

doi: https://doi.org/10.1101/2020.05.20.20108126

[1] Russell M Viner, Oliver T Mytton, Chris Bonell, G.J. Melendez-Torres, Joseph L Ward, Lee Hudson, Claire Waddington, James Thomas, Simon Russell, Fiona van der Klis, Jasmina Panovska-Griffiths, Nicholas G Davies, Robert Booy, Rosalind Eggo, Susceptibility to and transmission of COVID-19 amongst children and adolescents compared with adults: a systematic review and meta-analysis,

                doi: https://doi.org/10.1101/2020.05.20.20108126

[2] Nejedná se o izolaci ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Dítě = dítě, žák, student

Škola = škola a školské zařízení

______________________________________________________________________________

…14.10.2020…

Vážení rodiče, informuji Vás, že jedna třída MŠ Dětské je v karanténě a to do 19. 10. 2020. MŠ má omezený provoz z důvodu personální nouze, do MŠ prosím může docházet pouze dítě, které docházku NUTNĚ POTŘEBUJE.              Děkuji za spolupráci. Mgr. Petra Korbelová, ředitelka

Poradenství i psychologickou pomoc nabízí Národní pedagogický institut

Týká se vás inkluze? Máte doma nebo ve třídě dítě se speciálními vzdělávacími potřebami? Dostali jste se kvůli koronaviru do tíživé situace a hledáte rychlou pomoc? Na všech krajských pracovištích Národního pedagogického institutu naleznete Centra podpory, která fungují jako místo první pomoci pedagogům nebo rodičům, kteří se potýkají s problémy z oblasti inkluzivního vzdělávání. Osobní či telefonické poradenství poskytují v konzultačních hodinách po celý rok zdarma. Kde je naleznete a s čím vším vám mohou pomoci? Podívejte se na www.inkluzevpraxi.cz/centra-podpory. Každé Centrum spolupracuje v daném kraji se sítí více než 20 škol, které se zapojily do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) a procházejí vzdělávací a profesní podporou. Naše škola je jednou z nich.

Pokud řešíte situaci, se kterou si i kvůli koronavirové krizi nevíte rady, obrátit se můžete aktuálně také na psychology Národního pedagogického institutu. Tato pomoc je bezplatná a více informací naleznete na www.zapojmevsechny.cz/pomoc.

V rámci projektu APIV B poskytuje aplikaci Zapojmevšechny.cz i poradenství Národní pedagogický institut ČR. Projekt APIV B je spolufinancován EU.

______________________________________________________________________________

…13.10.2020…

Šachy dle posledních informací začnou 4.11.2020, ostatní nadstandardní aktivity jsou prozatím do konce října zrušeny. Angličtina bude probíhat normálně. Dle vašeho uvážení můžete dítě přivést pouze na lekci angličtiny.

______________________________________________________________________________

…11.10.2020…

V důsledku krizových opatření vlády jsou plánované akce pro děti zrušeny.

Na úřední desku jsme vložili Výroční zprávu školy za školní rok 2019-20.

Přidali jsme jídelníček na týden od 12.10. do 16.10.2020.

______________________________________________________________________________

…5.10.2020…

V pondělí 5.10. začíná pro přihlášené děti výuka angličitny v době 15:15  až 16:00 hod. Po skončení výuky si děti vyzvedněte ve třídě Motýlci.

Ve středu 7.10. dopoledne jedou děti na 3.lekci plavání. A v době 13-14 hodin se uskuteční 1.lekce šachů pro přihlášené děti.

Z důvodu protiepidemiologických opatření jsme aktualizovali plánované akce. Prozatím je zrušena návštěva Střediska přírodovědců, kurz keramiky a bruslení.

Vložili jsme jídelníček na týden od 5.10. do 9.10.2020.

______________________________________________________________________________

…25.9.2020…

V pondělí 28.9. je státní svátek, MŠ je uzavřena.

Ve středu 30.9. jedou přihlášené děti plavat.

Ve čtvrtek 1.10. proběhne 1. lekce keramiky pro příhlášené děti ze tříd Berušky a Cvrčci.

Kroužek Šachy pro nejmenší začne ve středu 7.10. pro nahlášené děti, cena na školní rok je 100 Kč.

Přidali jsme jídelníček na týden od 29.9. do 2.10.2020.

______________________________________________________________________________

…18.9.2020…

Aktualizovali jsme Plánované akce.

Přihlášené děti ze tříd Berušky a Cvrčci jedou ve středu 23.9. na 1.lekci plavání do Aquaclubu Crab.

Vložili jsme jídelníček na týden od 21.9. do 25.9.2020.

______________________________________________________________________________

…10.9.2020…

Milí rodiče, nabízíme Vám pravidelnou individuální konzultační činnost každou první středu v měsíci od 12,30 do 16,30 hod., po předchozí osobní nebo telefonické domluvě. V případě potřeby kdykoliv jindy po domluvě s třídní učitelkou.

______________________________________________________________________________

…9.9.2020…

Upozorňujeme rodiče na povinnost nosit od čtvrtku 10.9.2020 roušku v budově MŠ. Výjimku z nošení roušek mají děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy.

______________________________________________________________________________

…6.9.2020…

S ohledem na riziko nákazy se nebudou konat tradiční třídní schůzky, ale  třídní učitelky zašlou všechny informace rodičům mailem. Prosíme o následné potvrzení přečtení této elektronické třídní schůzky.

Pro zájemce z řad rodičů se budou konat konzultace pro rodiče každou první středu v měsíci od 12,30 do 16,30 po telefonické domluvě. V případě potřeby se můžete s třídními učitelkami domluvit kdykoliv na jiném termínu.

Přidali jsme jídelníček na týden od 7.9. do 11.9.2020.

______________________________________________________________________________

…31.8.2020…

Milí rodiče, je tady konec prázdnin a celý kolektiv naší MŠ je již připraven na otevření školky a přivítání Vašich dětí. Moc se na ně těšíme a věříme, že celý školní rok proběhne bez větších komplikací. Je však potřeba, abychom se o to přičinili všichni a byli vůči sobě ohleduplní a důslední. Myslíme si, že za současné situace je nám všem jasné, že kdokoli s příznaky virózy a se zvýšenou teplotou do školy nepatří a ani tam nemůže být vpuštěn. Proto Vás ještě jednou prosíme o ohleduplnost a respektování daných kroků.

Letos bychom využili elektronické podoby komunikace s Vámi a veškeré informace ohledně plánovaných akcí, kroužků, výletů a změn, které by nastaly, Vám budeme zasílat i prostřednictvím mailů. Tyto informace budou vyvěšeny i na nástěnkách v šatnách a budou také zveřejňovány na webových stránkách školy.

U svých třídních učitelek se mohou hlásit zájemci o plavání – Nadstandardní péče.

O připravovaných akcích na tento školní rok se dočtete v rubrice Plánované akce.

Jak jsme připravili třídy po malování, se můžete podívat zde – O naší MŠ.

Vložili jsme jídelníček na první zářijový týden od 1.9. do 4.9.2020.

______________________________________________________________________________

…24.8.2020…

Zájemci o výuku angličtiny v naší MŠ (Angličtina s úsměvem), podívejte se na bližší informace do rubriky Nadstandardní péče. Naleznete zde i odkaz k přihlášení.

——————————————————————————————————————–

…28.6.2020…

Přidali jsme jídelníček na poslední dny tohoto školního roku do 30.6.2020.

Mateřská škola Dětská bude od 1.7. do 31.8.2020 uzavřena.

______________________________________________________________________________

…19.6.2020…

Vložili jsme jídelníček na týden od 22.6. do 26.6.2020.

Nové fotky vašich dětí naleznete ve fotogalerii.

______________________________________________________________________________

…18.6.2020…

Děkujeme rodičům, kteří se vyjádřili v dotazníkovém šetření Úřadu městského obvodu Poruba ke klimatu v naší mateřské škole. Výsledky zde:

______________________________________________________________________________

…14.6.2020…

Přidali jsme jídelníček na týden od 15.6. do 19.6.2020.

Do fotogalerie jsme vložili fotky z výuky šachů v MŠ a z pasování školáků ze třídy Dráček.

______________________________________________________________________________

…5.6.2020…

Vložili jsme jídelníček na týden od 8.6. do 12.6.2020.

Ve středu 10.6. od 15 hodin zveme rodiče nově přijatých dětí na informační schůzku. Použijte vchod blíž k ulici Opavská (s obrázkem Dráčka a Berušky) – 2. patro, třída Dráček. Doneste si vlastní psací potřeby.                         Pokud se nemůžete zúčastnit, domluvte si prosím individuální schůzku na telefonním čísle: 558 275 030. Těšíme se na Vás.

______________________________________________________________________________

…30.5.2020…

Vložili jsme jídelníček na první červnový týden od 1.6. do 5.6.2020.

V novém školním roce nabízíme kurz Angličtiny s úsměvem – viz Nadstandardní aktivity. Najdete zde i odkaz, kde se můžete přihlásit.

______________________________________________________________________________

…28.5.2020…

Vážení rodiče,

zřizovatel povolil znovuotevření mateřských škol od 18. 5. 2020.

Aktualizace k 28.5.2020:

Z epidemiologic­kých důvodů je provoz omezený a vychází z dokumentu MŠMT Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020.

MŠMT neuplatňuje v případě mateřských škol žádné omezení 15 dětí. Část rodičů zvážila míru rizika nákazy svého dítěte, proto aktuálně mateřskou školu navštěvuje menší počet dětí. Provoz jednotlivých tříd se řídí školním řádem.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte čestné

prohlášení:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Pokud máte možnost, doneste čestné prohlášení vyplněné z domu.  

Docházka je zcela dobrovolná a vztahuje se i na děti s povinnou předškolní docházkou (předškoláci). Veškeré akce jsou do konce roku zrušeny.

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují aktuální pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

Prosíme minimalizovat velké shromažďování osob před školou. Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Pravidla provozu v mateřské škole

Docházky se mohou účastnit pouze zdravé děti, zdravotně způsobilé bez známek respiračního onemocnění – žádáme rodiče o důslednost a ohled na ostatní děti a zaměstnance. Pokud dítě projeví známky nemoci, bude izolováno od ostatních dětí a budeme neprodleně kontaktovat zákonné zástupce.

Prosím, opravdu zvažte nutnost docházky dítěte do MŠ, jelikož pokud se vyskytne u kohokoliv v MŠ příznak onemocnění, budeme řešit karanténní opatření.

 • Každé ráno bude ve třídách probíhat tzv. ranní filtr. Děti nestresujeme zbytečným měřením teploty. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. Pokud bude dítě vykazovat známky onemocnění, nebude do kolektivu přijato.
 • Roušky– dle nařízení MŠMT děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. Ostatní správní zaměstnanci musí být chráněni rouškami – prosíme, připravte na to Vaše děti. Paní kuchařky používají jednorázové roušky a rukavice. Doprovázející osoba dítěte se v prostorách školy pohybuje vždy v roušce.
 • Při vstupu do šaten jsou umístěny dezinfekce – žádáme všechny, kteří budou do vnitřních prostor školy vstupovat, aby si ruce dezinfikovali.
 • Prostory mateřské školy větráme a dezinfikujeme několikrát denně prostředky s virucidními a antibakteriálními účinky, např. Anticovid.
 • Toalety jsou vybaveny jednorázovými papírovými ručníky a dezinfekčními mýdly. Třídy budou vybaveny dezinfekcemi na ruce.
 • Z hygienických důvodů děti nenosí z domova do třídy ani do šatny žádné hračky. Hračky v MŠ jsou pravidelně dezinfikovány prostředky s virucidními účinky.
 • Po převlečení se dítě řádně umyje. Pak je předáno do třídy, rodič do třídy nevstupuje. Nevstupujte do dalších prostorů školy a zachovávejte dostatečný odstup od jiných osob Po rozloučení s dítětem se zbytečně nezdržujte v areálu školy.
 • Dle možností většinu dne trávíme venku, a to na školní zahradě, s vymezeným prostorem pro jednotlivé třídy.
 • Otevřením mateřské školy dne 18. 5. 2020 vzniká povinnost platit úplatu za předškolní vzdělávání.
 • Ošetřovné – sledujte aktuální info MPSV.

Úplata za školní vzdělávání a stravné

Úplata za měsíc květen je 237,- Kč,  platí všechny děti. (I když do MŠ nedocházejí).

Červen, červenec 450,- Kč.

Celodenní stravné 18.  – 29. 5. 2020 je 340,-Kč. Děti s odloženou školní docházkou 380,-Kč.

V případě přeplatků na stravném a úplatě kontaktujte vedoucí ŠJ 775 562 592.

Mgr. Petra Korbelová, ředitelka

Ostrava – Poruba, 28.5.2020

______________________________________________________________________________

…27.5.2020…

Vážení rodiče nově přijatých dětí,

Zveme Vás na informační schůzku, která se uskuteční dne 10. 6. v 15,00 v MŠ Dětská.

Použijte vchod blíž k ulici Opavská (s obrázkem Dráčka a Berušky) – 2. patro, třída Dráček

Doneste si vlastní psací potřeby.

Pokud se nemůžete zúčastnit, domluvte si prosím individuální schůzku na telefonním čísle: 558 275 030.

Těšíme se na Vás

Mgr. Petra Korbelová, ředitelka MŠ

__________________________________________________________________

…22.5.2020…

Vložili jsme jídelníček na poslední květnový týden od 25.5. do 29.5.2020.

Prosíme rodiče, kteří ještě nenahlásili, zda bude jejich dítě docházet v červenci (7.7.-31.7.2020) na MŠ Větrnou, aby tak oznámili p.učitelce na třídě, příp. napsali mailem.

Mailové adresy tříd:

třída Amálka : 920amalka@seznam.cz

třída Beruška: 920beruska@seznam.cz

třída Cvrček: 3cvrcek3@seznam.cz

třída Dráček: 920dracek4@seznam.cz

Provoz mateřské školy pokračuje za stejných podmínek jako 1.týden po znovuotevření MŠ (podmínky provozu – níže). Rodiče dětí, které nastoupí poprvé od znovuotevření, upozorňujeme na nutnost vyplnění Čestného prohlášení (poskytneme i v MŠ).

______________________________________________________________________________

…15.5.2020…

Vložili jsme jídelníček na týden od 18.5. do 22.5.2020.

Milí rodiče, prosíme, abyste před nástupem do MŠ dětem vysvětlili a následně zajistili, aby v době trvání epidemiologických opatření nenosily do třídy osobní hračky. Děti si nesmí přinášet žádné hračky, jakékoli plyšáky, měkké hračky, polštářky apod. Při vyzvednutí dítěte z mateřské školy nenechávejte v prostorách šatny žádné osobní věci s výjimkou uloženého náhradního oblečení, nejlépe uloženého v obalu (igelitový pytlík, igelitová taška apod.). Děkujeme za spolupráci.

______________________________________________________________________________

…11.5.2020…

Seznamte se s podmínkami provozu MŠ po znovuotevření školy od 18.5.2020:

______________________________________________________________________________

…7.5.2020…

Provoz mateřské školy bude obnoven od 18.5.2020. Bližší informace připravujeme.

Nabízíme další aktivity pro děti na doma:

______________________________________________________________________________

…6.5.2020…

Vkládáme omalovánkový příběh pro děti o tom, jak můžeme společně porazit draka Korona:

______________________________________________________________________________

…4.5.2020…

______________________________________________________________________________

…28.4.2020…

Nabízíme další aktivity pro rodiče s dětmi:

___________________________________________________________________________

…24.4.2020…

Zejména pro předškolní děti nabízíme tuto aktivitu, animace se zvukem se spustí klávesou F5:

______________________________________________________________________________

…22.4.2020…

Vážení rodiče, pokud se nám nepodařilo Vás kontaktovat emailem, znamená to, že nemáme Vaši aktuální emailovou adresu. Prosím o její zaslání na email: ms.detska@seznam.cz Uveďte jméno a příjmení dítěte. Děkuji Petra Korbelová, ředitelka

Připravili jsme další náměty pro práci s dětmi:

______________________________________________________________________________

…20.4.2020…

Nabízíme další náměty pro zabavení dětí:

______________________________________________________________________________

…14.4.2020…

OZNÁMENÍ O PLACENÍ ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO BĚHEM UZAVŘENÍ MŠ. Rodiče nemusí platit školné ani stravné během uzavření mateřské školy. V případě, že platba již byla provedena, bude při vyúčtování vrácena zpět.

______________________________________________________________________________

…9.4.2020…

Zápis dětí pro školní rok 2020/2021 bude probíhat od 5. 5. do 15. 5. 2020

bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Bližší informace  v rubrice Zápis a nástup do mateřské školy .

______________________________________________________________________________

…7.4.2020…

Nabízíme další náměty pro práci s dětmi:

______________________________________________________________________________

…6.4.2020…

Informace MŠMT k zápisu do MŠ:

Opatření MŠ

msmt_opatreni_zapisy_materske_skoly_2020

______________________________________________________________________________

…3.4.2020…

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021 bude probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Během následujících dní informace upřesníme.

______________________________________________________________________________

…1.4.2020…

Informace pro rodiče předškolních dětí, které mají podanou žádost na pedagogicko-psychologické poradně k posouzení školní zralosti (odklad školní docházky). Všechny poradny jsou nyní uzavřeny. Po ukončení nouzového stavu v ČR budou v PPP tyto žádosti přednostně vyřizovány.

MŠMT nastavilo opatření, že správní řízení o zápisu do 1.tříd se v přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení. Všechny potřebné dokumenty k zahájení školního roku 2020/2021 budou PPP vystaveny nejpozději do 31. 8. 2020.

______________________________________________________________________________

…30.3.2020…

Připravili jsme pro vás další náměty pro zabavení dětí:

____________________________________________________________________________

…26.3.2020…

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás upozornit na postup, jak pokračovat v čerpání ošetřovného v dalším měsíci. Informace naleznete na této stránce:

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Tiskopis výkaz péče Zde

Náměty pro činnosti s dětmi v době uzavření MŠ

Mgr. Petra Korbelová, ředitelka

______________________________________________________________________________

…17.3.2020…

Vážení rodiče, z rozhodnutí zřizovatele Vás jménem paní starostky informujeme o dočasném přerušení provozu mateřských škol zřizovaných MOb Poruba s účinností od 18. 3. 2020 do odvolání.

Zájemci o nutné umístění dětí, zejména z řad zdravotníků, příslušníků ozbrojených složek apod., volejte přímo Ing. Daliboru Holkovi, 599 480 590, 720 735 283, nebo Ing. Milanu Gregorovi, 599 480 330, 606 954 732.

Mateřská škola je od 18. 3. pro veřejnost uzavřena.

Pokud potřebujete něco vyřídit, kontaktujte školu

emailem: ms.detska@seznam.cz nebo na telefonu: 725 059 247

Ošetřovné vydáváme elektronicky.

Žádost o ošetřovné – postup:

 • Pošlete žádost na email školy: ms.detska@seznam.cz
 • V žádosti uveďte: příjmení a jméno dítěte, datum, od kterého žádáte ošetřovné, jméno žadatele
 • Žadateli bude zaslán vyplněný tiskopis Žádosti o ošetřovné
 • Žádost si vytiskněte, doplňte část A. příjmení a jméno dítěte, rodné číslo, část B vyplní žadatel o dávku
 • Pošlete zaměstnavateli
 • Mgr. Petra Korbelová, ředitelka

Dokumenty:

Informace k MPSV

ČSSZ_Doporučený_postup_při_podávání_žádosti_o_ošetřovné

______________________________________________________________________________

…16.3.2020…

KRIZOVÉ OPATŘENÍ

Mateřskou školu mohou navštěvovat pouze děti rodičů, kteří umístění dítěte v mateřské škole NUTNĚ POTŘEBUJÍ – MUSÍ PRACOVAT MIMO DOMOV.

Stravnénení nutné odhlašovat.

Informace budeme upřesňovat.

__________________________________________________________________________

…15.3.2020…

Přestože se usnesením vlády mateřské školy neuzavřely, doporučujeme rodičům, aby zvážili docházku svých dětí v době pandemie koronaviru. Zároveň vás žádáme, pokud vaše dítě vykazuje známky jakéhokoliv onemocnění, zůstňte doma, případně navštivte lékaře.

Vložili jsme jídelníček na týden od 16.3. do 20.3.2020.

____________________________________________________________________________

…10.3.2020…

PRO NEPŘÍTOMNÉ DĚTI JSOU OBĚDY Z DŮVODU KARANTÉNY OD STŘEDY 11.3. AUTOMATICKY ODHLÁŠENY.

Je zrušena návštěva Střediska přírodovědců ve středu 11.3. a planetária v pátek 13.3.

_____________________________________________________________________________

…6.3.2020…

V úterý 10.3. jdou do Friendly Fitness děti ze tříd Dráček a Beruška.

Ve středu 11.3. navštíví Středisko přírodovědců děti ze třídy Beruška.

V pátek 13.3. jedou do Planetária Ostrava na program Lucie a tajemství padajících hvězd děti ze tříd Cvrček a Dráček.

Aktualizovali jsme plán akcí do konce školního roku.

Přidali jsme jídelníček na týden od 9.3. do 13.3.2020.

_____________________________________________________________________________

…3.3.2020…

_____________________________________________________________________________

…28.2.2020…

V úterý 3.3. si zacvičí ve Friendly Fitness děti ze tříd Cvrček a Dráček.

Ve čtvrtek 5.3. čeká děti ze tříd Cvrček a Dráček další výuokový program ve Středisku přírodovědců.

Ve fotogalerii můžete vidět již některé fotky z karnevalu.

Vložili jsme jídelníček na první březnový týden od 2.3. do 6.3.2020.

______________________________________________________________________________

…21.2.2020…

V úterý 25.2. jdou přihlášené děti na 5.lekci keramiky a děti ze třídy Beruška navštíví Friendly Fitness.

V pátek 28.2. dopoledne čeká všechny děti KARNEVAL:

______________________________________________________________________________

…17.2.2020…

V úterý 18.2. navštíví Friendly Fitness děti ze tříd Cvrček a Dráček.

Ve středu 19.2. vyhlásíme výsledky soutěže ve sběru papíru a nejlepším sběračům předáme dárky.

Ve čtvrtek 20.2. jdou na výukový program do Střediska přírodovědců děti ze tříd Cvrček a Dráček.

V pátek 21.2. budou předškoláci bruslit na zimním stadionu Sareza a přijede za námi Divadlo Smíšek s Doktorskou pohádkou.

Informace o projektu „Příroda dětem – děti přírodě“ najdete v rubrice Projkety.

Vložili jsme jídelníček na týden od 17.2. do 21.2.2020.

…13.2.2020…

____________________________________________________________________________________________

…7.2.2020…

V týdnu od 7.2. do 14.2. –  v době školních jarních prázdnin – budou třídy spojeny.

Na úřední desku jsme vložili Výroční zprávu o poskytování informací za kalendářní rok 2019 a Směrnici pro poskytování informací.

Přidán jídelníček na prázdninový týden od 10.2. do 14.2.2020.