…28.6.2020…

Přidali jsme jídelníček na poslední dny tohoto školního roku do 30.6.2020.

Mateřská škola Dětská bude od 1.7. do 31.8.2020 uzavřena.

 

______________________________________________________________________________

…19.6.2020…

Vložili jsme jídelníček na týden od 22.6. do 26.6.2020.

Nové fotky vašich dětí naleznete ve fotogalerii.

______________________________________________________________________________

…18.6.2020…

Děkujeme rodičům, kteří se vyjádřili v dotazníkovém šetření Úřadu městského obvodu Poruba ke klimatu v naší mateřské škole. Výsledky zde:

______________________________________________________________________________

…14.6.2020…

Přidali jsme jídelníček na týden od 15.6. do 19.6.2020.

Do fotogalerie jsme vložili fotky z výuky šachů v MŠ a z pasování školáků ze třídy Dráček.

______________________________________________________________________________

…5.6.2020…

Vložili jsme jídelníček na týden od 8.6. do 12.6.2020.

Ve středu 10.6. od 15 hodin zveme rodiče nově přijatých dětí na informační schůzku. Použijte vchod blíž k ulici Opavská (s obrázkem Dráčka a Berušky) – 2. patro, třída Dráček. Doneste si vlastní psací potřeby.                         Pokud se nemůžete zúčastnit, domluvte si prosím individuální schůzku na telefonním čísle: 558 275 030. Těšíme se na Vás.

______________________________________________________________________________

…30.5.2020…

Vložili jsme jídelníček na první červnový týden od 1.6. do 5.6.2020.

V novém školním roce nabízíme kurz Angličtiny s úsměvem – viz Nadstandardní aktivity. Najdete zde i odkaz, kde se můžete přihlásit.

______________________________________________________________________________

…28.5.2020…

Vážení rodiče,

zřizovatel povolil znovuotevření mateřských škol od 18. 5. 2020.

Aktualizace k 28.5.2020:

Z epidemiologic­kých důvodů je provoz omezený a vychází z dokumentu MŠMT Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020.

MŠMT neuplatňuje v případě mateřských škol žádné omezení 15 dětí. Část rodičů zvážila míru rizika nákazy svého dítěte, proto aktuálně mateřskou školu navštěvuje menší počet dětí. Provoz jednotlivých tříd se řídí školním řádem.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte čestné

prohlášení:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Pokud máte možnost, doneste čestné prohlášení vyplněné z domu.  

Docházka je zcela dobrovolná a vztahuje se i na děti s povinnou předškolní docházkou (předškoláci). Veškeré akce jsou do konce roku zrušeny.

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují aktuální pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

Prosíme minimalizovat velké shromažďování osob před školou. Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Pravidla provozu v mateřské škole

Docházky se mohou účastnit pouze zdravé děti, zdravotně způsobilé bez známek respiračního onemocnění – žádáme rodiče o důslednost a ohled na ostatní děti a zaměstnance. Pokud dítě projeví známky nemoci, bude izolováno od ostatních dětí a budeme neprodleně kontaktovat zákonné zástupce.

Prosím, opravdu zvažte nutnost docházky dítěte do MŠ, jelikož pokud se vyskytne u kohokoliv v MŠ příznak onemocnění, budeme řešit karanténní opatření.

 • Každé ráno bude ve třídách probíhat tzv. ranní filtr. Děti nestresujeme zbytečným měřením teploty. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. Pokud bude dítě vykazovat známky onemocnění, nebude do kolektivu přijato.
 • Roušky– dle nařízení MŠMT děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. Ostatní správní zaměstnanci musí být chráněni rouškami – prosíme, připravte na to Vaše děti. Paní kuchařky používají jednorázové roušky a rukavice. Doprovázející osoba dítěte se v prostorách školy pohybuje vždy v roušce.
 • Při vstupu do šaten jsou umístěny dezinfekce – žádáme všechny, kteří budou do vnitřních prostor školy vstupovat, aby si ruce dezinfikovali.
 • Prostory mateřské školy větráme a dezinfikujeme několikrát denně prostředky s virucidními a antibakteriálními účinky, např. Anticovid.
 • Toalety jsou vybaveny jednorázovými papírovými ručníky a dezinfekčními mýdly. Třídy budou vybaveny dezinfekcemi na ruce.
 • Z hygienických důvodů děti nenosí z domova do třídy ani do šatny žádné hračky. Hračky v MŠ jsou pravidelně dezinfikovány prostředky s virucidními účinky.
 • Po převlečení se dítě řádně umyje. Pak je předáno do třídy, rodič do třídy nevstupuje. Nevstupujte do dalších prostorů školy a zachovávejte dostatečný odstup od jiných osob Po rozloučení s dítětem se zbytečně nezdržujte v areálu školy.
 • Dle možností většinu dne trávíme venku, a to na školní zahradě, s vymezeným prostorem pro jednotlivé třídy.
 • Otevřením mateřské školy dne 18. 5. 2020 vzniká povinnost platit úplatu za předškolní vzdělávání.
 • Ošetřovné – sledujte aktuální info MPSV.

Úplata za školní vzdělávání a stravné

Úplata za měsíc květen je 237,- Kč,  platí všechny děti. (I když do MŠ nedocházejí).

Červen, červenec 450,- Kč.

Celodenní stravné 18.  – 29. 5. 2020 je 340,-Kč. Děti s odloženou školní docházkou 380,-Kč.

V případě přeplatků na stravném a úplatě kontaktujte vedoucí ŠJ 775 562 592.

Mgr. Petra Korbelová, ředitelka

Ostrava – Poruba, 28.5.2020

______________________________________________________________________________

…27.5.2020…

Vážení rodiče nově přijatých dětí,

Zveme Vás na informační schůzku, která se uskuteční dne 10. 6. v 15,00 v MŠ Dětská.

Použijte vchod blíž k ulici Opavská (s obrázkem Dráčka a Berušky) – 2. patro, třída Dráček

Doneste si vlastní psací potřeby.

Pokud se nemůžete zúčastnit, domluvte si prosím individuální schůzku na telefonním čísle: 558 275 030.

Těšíme se na Vás

Mgr. Petra Korbelová, ředitelka MŠ

__________________________________________________________________

…22.5.2020…

Vložili jsme jídelníček na poslední květnový týden od 25.5. do 29.5.2020.

Prosíme rodiče, kteří ještě nenahlásili, zda bude jejich dítě docházet v červenci (7.7.-31.7.2020) na MŠ Větrnou, aby tak oznámili p.učitelce na třídě, příp. napsali mailem.

Mailové adresy tříd:

třída Amálka : 920amalka@seznam.cz

třída Beruška: 920beruska@seznam.cz

třída Cvrček: 3cvrcek3@seznam.cz

třída Dráček: 920dracek4@seznam.cz

Provoz mateřské školy pokračuje za stejných podmínek jako 1.týden po znovuotevření MŠ (podmínky provozu – níže). Rodiče dětí, které nastoupí poprvé od znovuotevření, upozorňujeme na nutnost vyplnění Čestného prohlášení (poskytneme i v MŠ).

______________________________________________________________________________

…15.5.2020…

Vložili jsme jídelníček na týden od 18.5. do 22.5.2020.

Milí rodiče, prosíme, abyste před nástupem do MŠ dětem vysvětlili a následně zajistili, aby v době trvání epidemiologických opatření nenosily do třídy osobní hračky. Děti si nesmí přinášet žádné hračky, jakékoli plyšáky, měkké hračky, polštářky apod. Při vyzvednutí dítěte z mateřské školy nenechávejte v prostorách šatny žádné osobní věci s výjimkou uloženého náhradního oblečení, nejlépe uloženého v obalu (igelitový pytlík, igelitová taška apod.). Děkujeme za spolupráci.

______________________________________________________________________________

…11.5.2020…

Seznamte se s podmínkami provozu MŠ po znovuotevření školy od 18.5.2020:

______________________________________________________________________________

…7.5.2020…

Provoz mateřské školy bude obnoven od 18.5.2020. Bližší informace připravujeme.

Nabízíme další aktivity pro děti na doma:

______________________________________________________________________________

…6.5.2020…

Vkládáme omalovánkový příběh pro děti o tom, jak můžeme společně porazit draka Korona:

______________________________________________________________________________

…4.5.2020…

______________________________________________________________________________

…28.4.2020…

Nabízíme další aktivity pro rodiče s dětmi:

___________________________________________________________________________

…24.4.2020…

Zejména pro předškolní děti nabízíme tuto aktivitu, animace se zvukem se spustí klávesou F5:

______________________________________________________________________________

…22.4.2020…

Vážení rodiče, pokud se nám nepodařilo Vás kontaktovat emailem, znamená to, že nemáme Vaši aktuální emailovou adresu. Prosím o její zaslání na email: ms.detska@seznam.cz Uveďte jméno a příjmení dítěte. Děkuji Petra Korbelová, ředitelka

Připravili jsme další náměty pro práci s dětmi:

______________________________________________________________________________

…20.4.2020…

Nabízíme další náměty pro zabavení dětí:

______________________________________________________________________________

…14.4.2020…

OZNÁMENÍ O PLACENÍ ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO BĚHEM UZAVŘENÍ MŠ. Rodiče nemusí platit školné ani stravné během uzavření mateřské školy. V případě, že platba již byla provedena, bude při vyúčtování vrácena zpět.

______________________________________________________________________________

…9.4.2020…

Zápis dětí pro školní rok 2020/2021 bude probíhat od 5. 5. do 15. 5. 2020

bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Bližší informace  v rubrice Zápis a nástup do mateřské školy .

______________________________________________________________________________

…7.4.2020…

Nabízíme další náměty pro práci s dětmi:

______________________________________________________________________________

…6.4.2020…

Informace MŠMT k zápisu do MŠ:

Opatření MŠ

msmt_opatreni_zapisy_materske_skoly_2020

______________________________________________________________________________

…3.4.2020…

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021 bude probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Během následujících dní informace upřesníme.

______________________________________________________________________________

…1.4.2020…

Informace pro rodiče předškolních dětí, které mají podanou žádost na pedagogicko-psychologické poradně k posouzení školní zralosti (odklad školní docházky). Všechny poradny jsou nyní uzavřeny. Po ukončení nouzového stavu v ČR budou v PPP tyto žádosti přednostně vyřizovány.

MŠMT nastavilo opatření, že správní řízení o zápisu do 1.tříd se v přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení. Všechny potřebné dokumenty k zahájení školního roku 2020/2021 budou PPP vystaveny nejpozději do 31. 8. 2020.

______________________________________________________________________________

…30.3.2020…

Připravili jsme pro vás další náměty pro zabavení dětí:

____________________________________________________________________________

…26.3.2020…

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás upozornit na postup, jak pokračovat v čerpání ošetřovného v dalším měsíci. Informace naleznete na této stránce:

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Tiskopis výkaz péče Zde

Náměty pro činnosti s dětmi v době uzavření MŠ

Mgr. Petra Korbelová, ředitelka

______________________________________________________________________________

…17.3.2020…

Vážení rodiče, z rozhodnutí zřizovatele Vás jménem paní starostky informujeme o dočasném přerušení provozu mateřských škol zřizovaných MOb Poruba s účinností od 18. 3. 2020 do odvolání.

Zájemci o nutné umístění dětí, zejména z řad zdravotníků, příslušníků ozbrojených složek apod., volejte přímo Ing. Daliboru Holkovi, 599 480 590, 720 735 283, nebo Ing. Milanu Gregorovi, 599 480 330, 606 954 732.

Mateřská škola je od 18. 3. pro veřejnost uzavřena.

Pokud potřebujete něco vyřídit, kontaktujte školu

emailem: ms.detska@seznam.cz nebo na telefonu: 725 059 247

Ošetřovné vydáváme elektronicky.

Žádost o ošetřovné – postup:

 • Pošlete žádost na email školy: ms.detska@seznam.cz
 • V žádosti uveďte: příjmení a jméno dítěte, datum, od kterého žádáte ošetřovné, jméno žadatele
 • Žadateli bude zaslán vyplněný tiskopis Žádosti o ošetřovné
 • Žádost si vytiskněte, doplňte část A. příjmení a jméno dítěte, rodné číslo, část B vyplní žadatel o dávku
 • Pošlete zaměstnavateli
 • Mgr. Petra Korbelová, ředitelka

Dokumenty:

Informace k MPSV

ČSSZ_Doporučený_postup_při_podávání_žádosti_o_ošetřovné

______________________________________________________________________________

…16.3.2020…

KRIZOVÉ OPATŘENÍ

Mateřskou školu mohou navštěvovat pouze děti rodičů, kteří umístění dítěte v mateřské škole NUTNĚ POTŘEBUJÍ – MUSÍ PRACOVAT MIMO DOMOV.

Stravnénení nutné odhlašovat.

Informace budeme upřesňovat.

__________________________________________________________________________

…15.3.2020…

Přestože se usnesením vlády mateřské školy neuzavřely, doporučujeme rodičům, aby zvážili docházku svých dětí v době pandemie koronaviru. Zároveň vás žádáme, pokud vaše dítě vykazuje známky jakéhokoliv onemocnění, zůstňte doma, případně navštivte lékaře.

Vložili jsme jídelníček na týden od 16.3. do 20.3.2020.

____________________________________________________________________________

…10.3.2020…

PRO NEPŘÍTOMNÉ DĚTI JSOU OBĚDY Z DŮVODU KARANTÉNY OD STŘEDY 11.3. AUTOMATICKY ODHLÁŠENY.

Je zrušena návštěva Střediska přírodovědců ve středu 11.3. a planetária v pátek 13.3.

_____________________________________________________________________________

…6.3.2020…

V úterý 10.3. jdou do Friendly Fitness děti ze tříd Dráček a Beruška.

Ve středu 11.3. navštíví Středisko přírodovědců děti ze třídy Beruška.

V pátek 13.3. jedou do Planetária Ostrava na program Lucie a tajemství padajících hvězd děti ze tříd Cvrček a Dráček.

Aktualizovali jsme plán akcí do konce školního roku.

Přidali jsme jídelníček na týden od 9.3. do 13.3.2020.

_____________________________________________________________________________

…3.3.2020…

_____________________________________________________________________________

…28.2.2020…

V úterý 3.3. si zacvičí ve Friendly Fitness děti ze tříd Cvrček a Dráček.

Ve čtvrtek 5.3. čeká děti ze tříd Cvrček a Dráček další výuokový program ve Středisku přírodovědců.

Ve fotogalerii můžete vidět již některé fotky z karnevalu.

Vložili jsme jídelníček na první březnový týden od 2.3. do 6.3.2020.

______________________________________________________________________________

…21.2.2020…

V úterý 25.2. jdou přihlášené děti na 5.lekci keramiky a děti ze třídy Beruška navštíví Friendly Fitness.

V pátek 28.2. dopoledne čeká všechny děti KARNEVAL:

______________________________________________________________________________

…17.2.2020…

V úterý 18.2. navštíví Friendly Fitness děti ze tříd Cvrček a Dráček.

Ve středu 19.2. vyhlásíme výsledky soutěže ve sběru papíru a nejlepším sběračům předáme dárky.

Ve čtvrtek 20.2. jdou na výukový program do Střediska přírodovědců děti ze tříd Cvrček a Dráček.

V pátek 21.2. budou předškoláci bruslit na zimním stadionu Sareza a přijede za námi Divadlo Smíšek s Doktorskou pohádkou.

Informace o projektu „Příroda dětem – děti přírodě“ najdete v rubrice Projkety.

Vložili jsme jídelníček na týden od 17.2. do 21.2.2020.

…13.2.2020…

____________________________________________________________________________________________

…7.2.2020…

V týdnu od 7.2. do 14.2. –  v době školních jarních prázdnin – budou třídy spojeny.

Na úřední desku jsme vložili Výroční zprávu o poskytování informací za kalendářní rok 2019 a Směrnici pro poskytování informací.

Přidán jídelníček na prázdninový týden od 10.2. do 14.2.2020.